به خدمات 24 ساعته بازرگانی گرام اعتماد کنید!

شماره تماس واحدهای بازرگانی گرام

شماره تماس واحدهای بازرگانی گرام

نام و نام خانوادگی سمت های پرسنل شماره موبایل
شادی شادکام سرپرست فروش دفترمرکزی 9906716285
نعیم نگهبان سرپرست فروش دفتر شهرک صنعتی 9906716282
طاهره هاشمی سرپرست فروش تهران 9051523699
زهرا مهراور کارشناس فروش پروژه 9021180526
محسن باقری کارشناس فروش 9933474702
محسن صالحی کارشناس فروش 9935290345
نسیم موسوی کارشناس فروش 9195964489
سارا شاهچرراغی کارشناس فروش 9906716284
محمدرضا عسکری کارشناس فروش 9021180530
محمد موسوی سرپرست خرید خارجی 9171923607
نوشین قلاتیان سرپرست خرید داخلی 9051523700
محمد مقدم مدیر فنی و مهندسی 9906716280
آقای محمدی سرپرست فنی و مهندسی 9171870929
زهرا شجاعی کارشناس روابط عمومی 9935260805
پونه فریدونی کارشناس تبلیغات 9051523702
طاهره کرمی حسابدار فروش 9906716281
زهرا قنبری کارشناس حسابداری 9925121325
سنا فریدی کارشناس خزانه داری 9906716283
علیرضا فتحی زاده سرپرست انبار 9021180529
نازی شادکام 9021180528