به خدمات 24 ساعته بازرگانی گرام اعتماد کنید!

شماره تماس واحدهای بازرگانی گرام

شماره تماس واحدهای بازرگانی گرام

نام و نام خانوادگیسمت های پرسنلشماره موبایل
شادی شادکامسرپرست فروش دفترمرکزی9906716285
نعیم نگهبانسرپرست فروش دفتر شهرک صنعتی9906716282
طاهره هاشمیسرپرست فروش تهران9051523699
زهرا مهراورکارشناس فروش پروژه9021180526
محسن باقریکارشناس فروش9933474702
محسن صالحیکارشناس فروش9935290345
نسیم موسویکارشناس فروش9195964489
سارا شاهچرراغیکارشناس فروش9906716284
محمدرضا عسکریکارشناس فروش9021180530
محمد موسویسرپرست خرید خارجی9171923607
نوشین قلاتیانسرپرست خرید داخلی9051523700
محمد مقدممدیر فنی و مهندسی9906716280
آقای محمدیسرپرست فنی و مهندسی9171870929
زهرا شجاعیکارشناس روابط عمومی9935260805
پونه فریدونیکارشناس تبلیغات9051523702
طاهره کرمیحسابدار فروش9906716281
زهرا قنبریکارشناس حسابداری9925121325
سنا فریدیکارشناس خزانه داری9906716283
علیرضا فتحی زادهسرپرست انبار9021180529
نازی شادکام9021180528